Een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens acht Muysers Potgrond B.V. van groot belang. Uw gegevens worden door ons verwerkt en beveiligd overeenkomstig de eisen van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat Muysers Potgrond B.V. doet met de persoonsgegevens die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

Gebruik persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten is het mogelijk dat wij de volgende gegevens van en over u verkrijgen:
– NAW gegevens;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– Geboortedatum en –plaats;
– Kopie ID-bewijs;
– Bedrijfsnaam en BTW nummer;
– Burgerservicenummer;
– Financiële gegevens;
– Bankrekeningnummer;
– Gegevens te raadplegen bij Kamer van Koophandel of Kadaster;
– NAW-gegevens en BSN nummer van personeelsleden;
– Functionele cookies.

Doeleinden
Muysers Potgrond B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende grondslagen:
– Uitvoering van uw overeenkomst met- of opdracht aan Muysers Potgrond B.V.;
– Uw toestemming;
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– Het gerechtvaardigd belang.

Bewaren
Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren, zullen wij deze niet langer bewaren dan nodig is om onze diensten te kunnen verlenen.

Gegevens van derden die wij ontvangen
Vanwege onze dienstverlening, komt het voor dat we persoonsgegevens verwerken van personen die geen klant zijn van Muysers Potgrond B.V. We krijgen deze gegevens van u of van een samenwerkingspartner/wederpartij. Deze persoonsgegevens maken deel uit van het klantdossier en worden om deze reden net zo lang bewaard als gegevens van uzelf.

Gegevensverstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het functioneren van onze website (hostingprovider) en het verlenen van onze diensten, of indien dit wettelijk verplicht is. Persoonsgegevens worden door ons niet doorverkocht.
Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Muysers Potgrond B.V. zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

Cookies
Muysers Potgrond B.V. maakt gebruikt van functionele cookies om haar website goed te kunnen laten functioneren. Deze functionele cookies worden door ons niet geanalyseerd.

Beveiligingsmaatregelen
Muysers Potgrond B.V. zal uw persoonsgegevens zorgvuldig (digitaal) opslaan en zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De technische beveiliging omvat onder meer het actueel houden van de gebruikte ICT-systemen en de zorg voor een goede back-up. De organisatorische beveiliging omvat een pakket aan maatregelen voor zowel digitale als fysieke gegevens. Alle maatregelen zijn erop gericht om misbruik en verlies van persoonsgegevens tegen te gaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U kunt ons te allen tijde een verzoek sturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken en bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Muysers Potgrond B.V.. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u adequaat te identificeren.
Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Muysers Potgrond B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of een klacht, dan kunt u contact met ons opnemen via:
Muysers Potgrond B.V.
Rijksweg 2

Postbus 4700

5953 ZJ REUVER (NL)
T: +31 77- 474 1461  F: +31 77- 474 6392  E: [email protected]